Building Tomorrow part 2: Practical examples on how to approach the SDGs 6-12 in Construction Industry

Anastasija Dmitrijeva, MSc, Researcher; Kari Lilja, DSc, Senior Researcher

Suomalainen versio – Latviešu versija

This blog continues to introduce practical examples on how SDGs can be applied to the construction industry. It covers SDGs from 6 to 12 and lists actions that construction industry can take to advance sustainable development.

SDG 6. Clean water and sanitation: Ensure access to clean water and sanitation for all by 2030.

The construction industry can contribute to clean water and sanitation by building and upgrading water facilities to ensure access to clean water, and by designing and building infrastructure that conserve clean water, recycle greywater, and manage wastewater in a way that minimizes risks to both people and the environment. This involves incorporating water-saving technologies and practices into building design.

SDG 7. Affordable and clean energy: Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy by 2030.

The construction industry can contribute to this SDG through various means. Designing buildings with energy efficiency in mind, incorporating features such as proper insulation, high-performance windows, and energy-efficient heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems, would reduce energy consumption and lower usage costs of buildings. Integrating renewable energy systems, such as solar panels, wind turbines, or geothermal heat pumps, into building designs to generate clean and sustainable energy at-site would reduce reliance on fossil fuels. Using energy-efficient building materials, technologies, and equipment, incorporating passive solutions, such as natural daylighting and natural ventilation, would minimize energy consumption and maximize energy savings.

A residential house with solar panels installed on its roof. The solar panels are positioned to capture sunlight and convert it into renewable energy.
Figure 1. A residential house with solar panels installed on its roof. The solar panels are positioned to capture sunlight and convert it into renewable energy. Picture by PhotoMIX-Company from Pixabay.

SDG 8. Decent work and economic growth: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment, and decent work for all by 2030.

Implementing measures to reduce material use would contribute to this SDG. This includes efficient design, construction methods, and waste management practices to minimize resource consumption and waste generation. Other measures include implementing fair labor practices and safety standards, ensuring fair wages and benefits for workers, prioritizing local hiring, and fostering a diverse and inclusive work environment.

SDG 9. Industry, innovation, and infrastructure: to build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation by 2030.

The construction industry can contribute to this SDG by designing and building resilient infrastructure that promotes economic development and well-being. Additionally, retrofitting existing infrastructure and industries for sustainability, enhancing resource efficiency, and adopting clean technologies are crucial steps towards achieving this goal.

SDG 10. Reduced inequalities: to reduce inequality within and among countries by 2030.

For this SDG, actions would include promoting equal employment opportunities regardless of gender, ethnicity, age, disability, or socioeconomic background. Additionally, ensuring fair wages, benefits, and safe working conditions for all workers is essential. Developing affordable housing and infrastructure projects that meet the needs of low-income communities, including access to housing, water, sanitation, and transportation, is also important.

SDG 11. Sustainable cities and communities: to make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable for all by 2030.

The construction industry can support this SDG by prioritizing affordable, safe housing and upgrading informal settlements. It can also enhance resilience to natural hazards through flood management and resilient construction techniques. Additionally, reducing environmental impact by improving air quality, waste management, and promoting green spaces is essential, with a focus on accessibility for vulnerable groups.

SDG 12. Responsible consumption and production:

The construction industry can contribute to this SDG by implementing chemical and waste management practices to minimize their environmental impact. It can also achieve sustainable resource management by minimizing consumption and promoting sustainable sourcing. Additionally, reducing waste generation through prevention, recycling, and reuse strategies, promoting sustainable procurement practices, and monitoring sustainability performance are crucial steps towards responsible consumption goals.

Excavators collecting waste of all kinds without sorting it at the construction site. Picture by Elsemargriet from Pixabay.
Figure 2. Excavators collecting waste of all kinds without sorting it at the construction site. Picture by Elsemargriet from Pixabay.

The next blog will introduce the last 5 SDGs and examples of steps that construction industry can take to advance progress towards them.

In Finnish

Rakenna huomenna – käytännön vinkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimiseksi rakennusalalla osa 2: SDGt 6-12

Tämä blogi jatkaa käytännön ohjeiden esittämistä siitä, kuinka kestävän kehityksen tavoitteita voidaan soveltaa rakennusteollisuudessa. Se kattaa kestävän kehityksen tavoitteet 6–12 ja listaa toimia, joita rakennusala voi toteuttaa kestävän kehityksen edistämiseksi.

SDG 6. Puhdas vesi ja sanitaatio: Puhdas vesi ja sanitaatio kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusteollisuus voi myötävaikuttaa puhtaaseen veteen ja sanitaatioon rakentamalla ja parantamalla vesilaitoksia, joilla varmistetaan puhtaan veden saatavuus, suunnittelemalla ja rakentamalla infrastruktuuria, joka säästää puhdasta vettä, kierrättää harmaata vettä ja käsittelee jätevesiä tavalla, joka minimoi sekä ihmisille että ympäristölle aiheutuvat riskit. Tämä edellyttää vettä säästävien tekniikoiden ja käytäntöjen sisällyttämistä rakennussuunnitteluun.

SDG 7. Edullinen ja puhdas energia: Varmistetaan kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen energian saatavuus vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusteollisuus voi edistää tätä kestävää kehitystä eri tavoin. Rakennusten suunnittelu energiatehokkuutta ajatellen, huomioiden esimerkiksi asianmukainen eristys, energiatehokkaat ikkunat, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät (LVI), vähentäisi energiankulutusta ja rakennuksen käyttökustannuksia. Uusiutuvaa energiaa tuottavien järjestelmien, kuten aurinkopaneelien, tuuliturbiinien tai maalämpöpumppujen, integrointi rakennussuunnitelmiin puhtaan ja kestävän energian tuottamiseksi paikan päällä vähentäisi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Energiatehokkaiden rakennusmateriaalien, tekniikoiden ja laitteiden käyttäminen sekä passiivisten ratkaisujen, kuten luonnollisen päivänvalon ja luonnollisen ilmanvaihdon, käyttö minimoi energiankulutuksen ja maksimoi energiansäästön.

Asuintalo, jonka katolle on asennettu aurinkopaneelit. Aurinkopaneelit muuttavat auringonvalon uusiutuvaksi energiaksi.
Asuintalo, jonka katolle on asennettu aurinkopaneelit. Aurinkopaneelit muuttavat auringonvalon uusiutuvaksi energiaksi. Kuva by PhotoMIX-Company from Pixabay.

SDG 8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu: Edistetään jokaisen mahdollisuuksia osallistavaan ja kestävään talouskasvuun, työllisyyteen ja ihmisarvoiseen työhön vuoteen 2030 mennessä.

Materiaalijalanjäljen pienentäminen ja kotimaisen materiaalinkulutuksen vähentäminen rakennusprojekteissa edistäisivät tätä kestävän kehityksen tavoitetta. Käytännössä tämä tarkoittaisi resurssien kulutuksen ja jätteen syntymisen minimointia ja materiaalien käytön optimointia tehokkaiden suunnittelu- ja rakennusmenetelmien sekä jätehuoltokäytäntöjen avulla. Muita toimenpiteitä voisivat olla reilujen työkäytäntöjen ja turvallisuusstandardien noudattaminen, oikeudenmukaisten palkkojen ja etujen varmistaminen työntekijöille, paikallisen rekrytoinnin priorisointi sekä monipuolisen ja osallistavan työympäristön edistäminen.

SDG 9. Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri: Kestävän infrastruktuurin, kestävän teollistumisen ja innovaatioiden edistäminen.

Rakennusteollisuus voi edistää tätä kestävää kehitystä suunnittelemalla ja rakentamalla kestävää infrastruktuuria, joka edistää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia ja kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi nykyisen infrastruktuurin kehittäminen kestävyyden edistämiseksi, resurssitehokkuuden parantaminen ja puhtaiden teknologioiden käyttöönotto ovat tärkeitä askeleita kohti tämän tavoitteen saavuttamista.

SDG 10. Eriarvoisuuden vähentäminen: Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä vuoteen 2030 mennessä.

Tätä tavoitetta tukeviin toimiin kuuluu yhtäläisten työllistymismahdollisuuksien edistäminen sukupuolesta, etnisestä taustasta, iästä, vammaisuudesta tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Myös oikeudenmukaisten palkkojen, etujen ja turvallisten työolojen takaaminen kaikille työntekijöille on tärkeä toimi, samoin kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen ja pienituloisten yhteisöjen tarpeita vastaavien infrastruktuurihankkeiden kehittäminen.

SDG 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Tehdään kaupungeista osallistavia, turvallisia, kestäviä ja kestäviä kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusteollisuus voi tukea tätä kestävän kehityksen tavoitetta priorisoimalla kohtuuhintaisia, turvallisia asuntoja ja parantamalla epävirallisten asuinalueiden olosuhteita. Se voi myös parantaa luonnonuhkien sietokykyä tulvien hallinnan ja joustavien rakennustekniikoiden avulla. Lisäksi rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten vähentäminen ilmanlaatua ja jätehuoltoa parantamalla ja viheralueita rakentamalla sekä koko rakennetun ympäristön, viheralueet mukaan lukien, esteettömyydestä huolehtiminen ovat tärkeitä toimenpiteitä.

SDG 12. Vastuullinen kulutus ja tuotanto:

Rakennusteollisuus voi edistää tätä kestävän kehityksen tavoitetta ottamalla käyttöön kemikaalien ja jätteiden käsittelyn käytäntöjä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Se voi myös pyrkiä kestävään resurssien hallintaan minimoimalla kulutusta ja edistämällä kestäviä hankintoja. Jätteen syntymisen vähentäminen ennaltaehkäisy-, kierrätys- ja uudelleenkäyttöstrategioiden avulla, kestävien hankintakäytäntöjen edistäminen ja kestävän kehityksen seuranta ovat tärkeitä askeleita kohti vastuullisen kulutuksen tavoitteita.

Kaivinkoneet keräävät rakennustyömaalla kaikenlaista jätettä lajittelematta eri jakeita.
Kuva 2. Kaivinkoneet keräävät rakennustyömaalla kaikenlaista jätettä lajittelematta eri jakeita. Kuva by Elsemargriet from Pixabay.

Seuraavassa blogissa esitellään viimeiset 5 kestävän kehityksen tavoitetta ja esimerkkejä toimista, joita rakennusteollisuus voi tehdä edistääkseen tavoitteiden saavuttamista.

Latviešu

Būvējot rītdienu 2. daļa: praktiskas instrukcijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDGs) 6-12 sasniegšanai būvniecības nozarē

Šajā blogā turpināsim iepazīstināt ar praktiskiem piemēriem, kā SDGs var īstenot būvniecības nozarē. Tas aptver SDGs no 6. līdz 12. mērķim un uzskaitītas darbības, ko būvniecības nozare var veikt, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

SDG 6. Tīrsūdens un sanitārija: nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību līdz 2030.

Būvniecības nozare var nodrošināt tīru ūdeni un sanitāriju, būvējot un modernizējot tīra ūdens iekārtas, kā arī projektējot un būvējot infrastruktūru tīra ūdens saglabāšanai, pelēkā ūdens otrreizējai pārstrādei un notekūdeņu novadīšanai tā, lai mazinātu risku cilvēkiem un videi. Tas ietver arī ūdens taupīšanas tehnoloģiju un prakses iekļaušanu ēku projektēšanā.

SDG 7. Pieejama un atjaunojama enerģija: nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu līdz 2030.

Būvniecības nozare var veicināt šā SDG sasniegšanu dažādos veidos. Energoefektīvas ēkas projektēšana, kas ietver tādus elementus kā pareiza izolācija, augstas veiktspējas logi un energoefektīvas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmas, palīdzētu samazināt enerģijas patēriņu un samazināt ēku ekspluatācijas izmaksas. Samazinot atkarību no fosilā kurināmā, ēku projektos varētu integrēt atjaunojamās enerģijas sistēmas, piemēram, saules paneļus, vēja turbīnas vai ģeotermālos siltumsūkņus, lai nodrošinātu tīru un ilgtspējīgu enerģiju uz vietas. Energoefektīvu būvmateriālu, tehnoloģiju un iekārtu izmantošana, kā arī pasīvie risinājumi, piemēram, dabiskais dienas apgaismojums un dabiskā ventilācija, samazinās enerģijas patēriņu un palielinās enerģijas ietaupījumu.

Dzīvojamā māja ar uz jumta uzstādītiem saules paneļiem. Saules paneļi ir izvietoti tā, lai uztvertu saules gaismu un pārvērstu to atjaunojamā enerģijā.
1. attēls. Dzīvojamā māja ar uz jumta uzstādītiem saules paneļiem. Saules paneļi ir izvietoti tā, lai uztvertu saules gaismu un pārvērstu to atjaunojamā enerģijā. Attēla avots: Pixabay. Attēla autors: PhotoMIX-Company.

SDG 8. Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme: veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem līdz 2030.

Materiālu izmantošanas samazināšanas pasākumu īstenošana sekmētu šā ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu. Tas ietver efektīvu projektēšanu, būvniecības metodes un atkritumu apsaimniekošanas praksi, lai līdz minimumam samazinātu resursu patēriņu un atkritumu rašanos. Citi pasākumi ietver godīgas darba prakses un drošības standartu ieviešanu, taisnīgu algu un pabalstu nodrošināšanu darbiniekiem, prioritātes piešķiršanu vietējiem speciālistiem un daudzveidīgas un iekļaujošas darba vides radīšanu.

SDG 9. Ražošana innovācijas un infrastruktūra: veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas līdz 2030.

Būvniecības nozare var dot ieguldījumu šā SDG sasniegšanā, projektējot un būvējot ilgtspējīgu infrastruktūru, kas veicina ekonomisko attīstību un labklājību. Turklāt svarīgi ir arī modernizēt esošo infrastruktūru un rūpniecības uzņēmumus, lai tie būtu ilgtspējīgi, uzlabot resursu efektivitāti un ieviest tīras tehnoloģijas.

SDG 10. Mazināta nevienlīdzība: samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē līdz 2030.

Attiecībā uz šo SDG rīcībām būtu jāietver vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju veicināšana neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, vecuma, invaliditātes vai sociālekonomiskā stāvokļa. Turklāt visiem strādājošajiem būtu jānodrošina taisnīgs atalgojums, pabalsti un droši darba apstākļi. Svarīgi ir arī attīstīt pieejamus mājokļus un infrastruktūras projektus, kas atbilst nabadzīgo iedzīvotāju vajadzībām, tostarp mājokļu, ūdens, sanitārijas un transporta pieejamību.

SDG 11. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas: padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas līdz 2030.

Būvniecības nozare var atbalstīt šo SDG, par prioritāti izvirzot pieejamus un drošus mājokļus un neformālo apdzīvoto vietu modernizāciju. Tā var arī palielināt noturību pret dabas katastrofām, izmantojot plūdu pārvaldību un ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas. Turklāt būtu jāsamazina ietekme uz vidi, uzlabojot gaisa kvalitāti, atkritumu apsaimniekošanu un attīstot zaļās zonas, īpašu uzmanību pievēršot pieejamībai neaizsargātām iedzīvotāju grupām.

SDG 12. Atbildīgs patēriņš un ražošana: nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus līdz 2030.

Būvniecības nozare var dot ieguldījumu šī SDG sasniegšanā, ieviešot ķīmisko vielu un atkritumu apsaimniekošanas praksi, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Tā var arī nodrošināt ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu, samazinot patēriņu un veicinot ilgtspējīgu iepirkumu. Turklāt atkritumu rašanās samazināšana, izmantojot atkritumu rašanās novēršanas, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas stratēģijas, ilgtspējīgas iepirkumu prakses veicināšana un ilgtspējības rezultātu uzraudzība ir būtiski soļi, lai sasniegtu atbildīga patēriņa mērķus.

Ekskavatori savāc nešķirotus atkritumus būvlaukumā.
2. attēls. Ekskavatori savāc nešķirotus atkritumus būvlaukumā. Attēla avots: Pixabay. Attēla autors: Elsemargriet.

Turpmākajā blogā tiks izklāstīti pēdējie 5 SDGs un piemēri darbībām, ko būvniecības nozare var veikt, lai sasniegtu šos mērķus.

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin rahoittamien Sustainabuild ja Woof4Youth -hankkeiden puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla.

This article was written in the framework of the projects Sustainabuild and Wood4Youth, funded by the European Union. The sole responsibility for the views expressed in this article lies with the authors.

Šis raksts tika sagatavots Eiropas Savienības finansēto projektu Sustainabuild un Wood4Youth ietvaros. Par šajā rakstā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori.