CoVE – Tukea laadukkaaseen ammattiopetukseen

Kari Lilja, TkT, Erikoistutkija; Sirpa Sandelin, TkT, Yliopettaja

English version: Click the link

Niin, pakko se on noin kirjoittaa, koska kaikki muut käännökset EU-termille, josta CoVE on lyhenne, olisivat vielä kömpelömpiä: Centre(s) of Vocational Excellence. Ja itse asiassa edellä oleva käännös kertoo sen, mitä juuri käynnistyneessä Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs (WIN4SMEs) -hankkeessamme tavoitellaan. Hankkeen aloituskokous oli 4. – 5.4.2024 Hampurissa. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki 20 hankepartneria kahdeksasta Euroopan unionin jäsenvaltiosta ja Ukrainasta.

kokouksen osallistujat käsityöläiskamarin portaissa
Kokousedustajat Hampurin käsityöläiskamarin portaikossa. Kuva by Hanse Parlament

Hankkeessa luodaan yhteensä 7 osaamiskeskittymää (Hollantiin, Saksaan, Tanskaan, Puolaan, Suomeen, Unkariin ja Ukrainaan) tukemaan ja auttamaan alueen ammatillista koulutusta ja yrityksiä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kuten työpaikalla tapahtuvan innovaatiotoiminnan edistämiseen, väestön ikääntymiseen, alati laajenevaan digitalisaatioon, lisääntyvään maahanmuuttoon, yritystoiminnan jatkajien löytämiseen ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyyteen.  Osaamiskeskittymät rakentuvat korkeakoulun, ammatillisen oppilaitoksen ja kauppakamarin tai muun yrityselämää edustavan järjestön muodostaman ytimen ympärille. Kullakin osaamiskeskittymällä tulee lisäksi olemaan oma erikoisalueensa, jonka osalta se tukee oman alueensa lisäksi koko osaamiskeskusten verkostoa.

Osaamiskeskittymien tavoitteena on koulutuksen kehittämisen lisäksi korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja yritysmaailman yhteistyön lisääminen niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Joukko ihmisiä keskustelee työpaikalla.
Yhdessä olemme parempia. Kuva by Gerd Altmann from Pixabay.

Suomen osaamiskeskittymä tulee Satakuntaan. Sitä koordinoi Sataedu. Satakunnan ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta Suomen osalta. Ammatillista koulutusta edustaa koulutuskuntayhtymä Sataedu ja yritysmaailman edustajana mukana on Satakunnan kauppakamari. Lisäksi mukaan toivotaan satakuntalaisia PK-sektorin yrityksiä, joilla olisi tässä oiva tilaisuus sekä kehittyä ja saada oppia muilta että jakaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Satakunnan ammattikorkeakoulun vastuulla on kaksi kolmesta Train the Trainer -koulutuksesta eli kouluttajille suunnatuista kursseista, eri toimien tulosten arviointi ja työpaikkainnovaatioihin keskittyvien koulutusten suunnittelu yhdessä liettualaisen Mykolas Romeris Universityn kanssa. Satakunnan kauppakamarilla ja Sataedulla on omat vastuualueensa, minkä lisäksi hankkeen kaikki suomalaiset partnerit osallistuvat työpaikkainnovaatioiden parhaiden käytäntöjen keräämiseen, kehittämiseen, testaamiseen ja levittämiseen yhdessä muiden maiden partnerien kanssa.

Kaksi koiraa paimentaa lammaslaumaa.
Eiköhän me tämä yhdessä hoideta… Kuva by Sushuti from Pixabay.

WIN4SMEs-hanke on nelivuotinen ja päättyy maaliskuussa 2028. Hankkeen pääpartnerina (Lead partner, LP) toimii Hanse Parlament, ja hankkeeseen osallistuu 20 varsinaisen hankekumppanin lisäksi koko Hanse Parlament – Baltic Sea Academy -verkosto, johon kuuluu yli 50 kauppa-, teollisuus- ja käsityöläiskamaria jäsenorganisaatioineen, yli 20 yliopistoa ja korkeakoulua ja joukko ammatillisia kouluttajia Itämeren ympärysvaltioissa. Laaja verkosto mahdollistaa kokemusten ja tietämyksen keräämisen ja jalostamisen sellaisessa laajuudessa, johon yksittäisellä toimijalla ei olisi mahdollisuuksia.

English version

CoVE – Support for high-quality vocational education

Yes, it must be written like that, because all other explanations for the EU term, for which CoVE is an abbreviation, would be even more awkward: Centre(s) of Vocational Excellence. And in fact, the above translation tells what is aimed for in our Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs (WIN4SMEs) project, which has just started. The kick-off meeting of the project was 4-5 April 2024 in Hamburg. All 20 project partners from eight European Union member states and Ukraine were represented at the meeting.

Participants on stairs of chamber of crafts
Participants of the meeting in the Stairs of Chamber of Crafts of Hamburg. Photo by Hanse Parlament

The project creates a total of 7 centres of expertise (in the Netherlands, Germany, Denmark, Poland, Finland, Hungary, and Ukraine) to support and help the region’s vocational training and companies to meet future challenges, such as the promotion of innovation in the workplace, the aging of the population, ever-expanding digitalization, increasing immigration, finding and sufficient skilled labour. Competence centres are built around a core formed by a university, a vocational school and a chamber of commerce or another organization representing business life. Each competence centre will also have its own special area, for which it will support the entire network of competence centres in addition to its own area.

In addition to the development of education, the aim of the centres of expertise is to increase cooperation between universities, vocational training institutions and the business world both regionally and internationally.

group of people discussing
Together we are better. Image by Gerd Altmann from Pixabay.

Finland’s centre of expertise will come to Satakunta. It is coordinated by Sataedu. Satakunta University of Applied Sciences coordinates the project in Finland. Vocational education is represented by the Sataedu association of education municipalities, and the Satakunta Chamber of Commerce is present as a representative of the business world. In addition, we hope to attract companies in the SME sector in Satakunta region, who would have the perfect opportunity to both develop and learn from others and share their own experiences and views.

Satakunta University of Applied Sciences is responsible for two of the three Train the Trainer courses, i.e. courses aimed at trainers, evaluating the results of various activities and planning training courses focused on workplace innovations together with the Lithuanian Mykolas Romeris University. The Satakunta Chamber of Commerce and Sataedu have their own areas of responsibility, and in addition, all the Finnish partners of the project participate in collecting, developing, testing, and disseminating the best practices of workplace innovations together with partners from other countries.

two dogs shepherding sheep
I think we’ll manage this together, don’t we… Image by Sushuti from Pixabay.

The WIN4SMEs project is four years long and ends on March 2028. Hanse Parlament acts as the lead partner (LP) of the project, and in addition to the 20 actual project partners, the entire Hanse Parlament – Baltic Sea Academy network, which includes more than 50 chambers of commerce, industry, and artisans with their member organizations, more than 20 universities and colleges and several vocational training institutes in the countries surrounding the Baltic Sea. A wide network enables experience and knowledge to be gathered and refined on a scale that a single operator would not have the opportunity to do.

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin rahoittaman WIN4SMEs -hankkeen puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla.

This article was written in the framework of the project WIN4SMEs, funded by the European Union. The sole responsibility for the views expressed in this article lies with the authors.