Building Tomorrow in Construction Industry: Practical examples for SDGs 13-17


Anastasija Dmitrijeva, MSc, Researcher; Kari Lilja, DSc, Senior Researcher

Suomalainen versio – Latviešu versija

This blog continues to present practical examples on how SDGs can be applied to the construction industry by concentrating SDGs from 13 to 17 and introducing actions that construction industry can take to advance sustainable development.

SDG 13. Climate action:

Implementing measures to reduce greenhouse gas emissions associated with construction activities, such as energy-efficient building design, use of renewable energy sources, and adoption of low-carbon construction materials and technologies can substantially contribute to combating climate change. Incorporating climate resilience measures into construction projects would help to mitigate the risks posed by climate change, such as extreme weather events and climate-related hazards, such as sea-level rise, heatwaves, flooding, storms, and wildfires.

SDG 14. Life below water:

Implementing measures to minimize marine pollution resulting from construction activities, such as runoff from construction sites, disposal of construction waste, and use of harmful construction materials will contribute to achieving this goal.

Penguins on the beach
Pollutants that get into the sea may drift far and harm endangered populations of organisms. Image by Kev from Pixabay.

SDG 15. Life on land:

The construction sector could preserve terrestrial ecosystems impacted by construction activities, for instance, by conducting environmental impact assessments before initiating construction projects to identify and mitigate potential ecological risks, avoid sensitive habitats, and preserve critical wildlife corridors and migration routes, and by considering the findings of EIA. Restoration of terrestrial ecosystems affected by construction could be done by implementing, for instance, reforestation, habitat restoration, and biodiversity conservation. Survival of wildlife and connectivity of fragmenting habitats could be promoted by incorporating wildlife-friendly design features and green infrastructure elements. This includes creating wildlife corridors, green roofs, and urban green spaces to provide habitat for native species.

SDG 16. Peace, justice, and strong institutions:

To promote this SDG, construction companies could ensure their adherence to ethical business practices, including transparency, accountability, and integrity, as well as human and labor rights. This includes adopting and enforcing labor standards, providing safe working conditions, and respecting the rights of local communities to participate in decision-making processes that affect them.

SDG 17. Partnerships for the goals:

To foster achievement of this goal, the construction sector could encourage partnerships between construction companies, government agencies, civil society organizations, academia, and other stakeholders. It is necessary to promote SDGs, address common challenges, and leverage collective expertise and resources. Promotion of cross-sectoral collaboration between the construction industry and other sectors, such as energy, transportation, and water management, is essential to address interconnected challenges and achieve synergies in sustainable development efforts. This, for instance, includes integrating sustainability criteria into procurement processes, sharing infrastructure resources, and coordinating efforts to address common sustainability challenges.

A mountaineer helps another climb to the top.
It is only together we can reach the goals. Image by Mohamed Hassan from Pixabay.

The construction sector, given its significant environmental, social, and economic impacts, must adopt sustainable practices to drive progress towards the SDGs. From addressing poverty and hunger to promoting responsible consumption, health, clean water, and climate action, every aspect of construction can and must be aligned with the principles of sustainability. As this series of blogs has proved, the construction branch is able to contribute to each of the SDGs. By doing so, the construction industry has the potential to become a substantial driver for positive change and make a significant contribution to our sustainable future.

Finnish

Huomisen rakentaminen: Käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden 13–17 saavuttamisesta.

Tämä blogisarjan kolmas osa jatkaa keskustelua siitä, kuinka kestävän kehityksen tavoitteita voidaan soveltaa rakennusteollisuudessa. Esitys kattaa kestävän kehityksen tavoitteet 13–17 ja sisältää käytännön esimerkkejä toimista, joilla rakennusala voi edistää kestävää kehitystä.

SDG 13. Ilmastotoimet:

Rakentamiseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet, esimerkiksi energiatehokkuuden huomioiminen rakennussuunnittelussa, uusiutuvien energialähteiden suosiminen sekä vähähiilisten rakennusmateriaalien ja päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotto, voivat edistää merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ilmastonsietotoimien ja mukautumisen sisällyttäminen rakennushankkeisiin auttaisi vähentämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä, kuten äärimmäisiä sääilmiöitä, tulvia, myrskyjä ja metsäpaloja, merenpinnan nousua ja suuria lämpötilojen vaihteluita.

SDG 14. Elämä veden alla:

Toimenpiteet, joilla pyritään minimoimaan rakennustoiminnasta aiheutuva meren saastuminen, kuten rakennustyömailta tulevien valumien estäminen, rakennusjätteen kierrätys tai asianmukainen hävittäminen ja haitallisten rakennusmateriaalien käytöstä luopuminen, auttavat tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista.

Pingviinejä rannalla.
Mereen joutuneet saasteet saattavat ajautua kauaksi ja haitata uhanalaisia eliöpopulaatioita. Kuva by Kev from Pixabay.

SDG 15. Elämä maalla:

Maaekosysteemejä, joihin rakentaminen vaikuttaa, voisi suojella esimerkiksi tekemällä ympäristövaikutusten arviointeja ennen rakennushankkeiden aloittamista mahdollisten ekologisten riskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi, herkkien elinympäristöjen välttämiseksi sekä kriittisten villieläinten käytävien ja muuttoreittien säilyttämiseksi, ja ottamalla YVA-prosessissa esille tulleita asioita huomioon hankkeen jatkovalmistelussa. Rakentamisen vaikutusten kohteena olevien maaekosysteemien ennallistaminen voitaisiin tehdä toteuttamalla esimerkiksi metsän istutuksia, elinympäristön ennallistamisia ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtääviä toimenpiteitä. Villieläinten suojelua ja pirstaloituvien elinympäristöjen välisiä yhteyksiä voitaisiin edistää esimerkiksi luonnonvaraisten viherkäytävien, viherkattojen ja kaupunkien viheralueiden avulla

SDG 16. Rauha, oikeus ja vahvat instituutiot:

Rakennusyritysten tulisi aina varmistaa, että ne noudattavat eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, ovat avoimia, vastuullisia ja rehellisiä ja kunnioittavat ihmisoikeuksia käsitteleviä sopimuksia ja lainsäädäntöä sekä työntekijöiden oikeuksia. Työnormien hyväksyminen ja täytäntöönpano, turvallisten työolojen tarjoaminen ja alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeus osallistua alueita ja ihmisiä koskeviin päätöksentekoprosesseihin ovat olennainen osa vastuullista yritystoimintaa.

SDG 17. Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi:

Kumppanuuksia rakennusyritysten, valtion virastojen, kansalaisjärjestöjen, korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien välillä tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi, yhteisten haasteiden käsittelemiseksi ja kollektiivisen asiantuntemuksen ja resurssien hyödyntämiseksi. Eri alojen välisen yhteistyön edistäminen rakennusalan ja muiden alojen, kuten energian, liikenteen ja vesihuollon, välillä on olennaista, jotta voidaan vastata yhteisiin haasteisiin ja saavuttaa synergiaa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvissä pyrkimyksissä. Tähän sisältyy esimerkiksi kestävän kehityksen kriteerien sisällyttäminen hankintaprosesseihin, infrastruktuuriresurssien jakaminen ja yhteistyö.

Vuorikiipeilijä auttaa toista kapuamaan huipulle.
Vain yhdessä voimme saavuttaa tavoitteet. Kuva by Mohamed Hassan from Pixabay.

Koska rakennusalalla on merkittäviä ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, sen on omaksuttava uusia käytäntöjä edistääkseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Rakentamisen kaikki osa-alueet voidaan ja pitääkin mukauttaa kestävän kehityksen periaatteisiin. Kuten blogisarjan esimerkit ovat osoittaneet, rakennusteollisuus pystyy osallistumaan jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen köyhyyden ja nälän torjumisesta vastuullisen kulutuksen, terveyden, puhtaan veden ja ilmastotoimien edistämiseen. Rakennusalalla on potentiaalia tulla merkittäväksi positiivisen muutoksen veturiksi ja näin edistää merkittävästi kestävää tulevaisuuttamme.

Latviešu

Būvējot rītdienu 3. daļa: praktiskas instrukcijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDGs) 13-17 sasniegšanai būvniecības nozarē

Šajā blogā mēs turpinām iepazīstināt ar praktiskiem piemēriem, kā SDGs var piemērot būvniecības nozarē, pievēršoties 13.-17. SDGs un aprakstot darbības, ko būvniecības nozare var veikt, lai veicinātu ilgtspējību.

SDG 13. Rīcība klimata jomā:

Ar būvniecību saistīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu īstenošana, piemēram, energoefektīvas ēku konstrukcijas, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, zema oglekļa satura būvmateriālu un tehnoloģiju ieviešana, var būtiski veicināt klimata pārmaiņu apkarošanu. Klimata noturības pasākumu iekļaušana būvniecības projektos palīdzēs mazināt ar klimata pārmaiņām saistītos riskus, piemēram, ekstremālus laikapstākļus un ar klimatu saistītus apdraudējumus, piemēram, jūras līmeņa celšanos, karstuma viļņus, plūdus, vētras un meža ugunsgrēkus.

SDG 14. Dzīvība ūdenī:

Lai sasniegtu šo mērķi, būvdarbos ir jāīsteno pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu jūras piesārņojumu, kas rodas, piemēram, noteces dēļ no būvlaukumiem, būvgružu aizvākšanas un kaitīgu būvmateriālu izmantošanas dēļ.

Pingvīni pludmalē.
Piesārņojošās vielas, kas nokļūst jūrā, var aizplūst tālu un kaitēt apdraudētām organismu populācijām. Attēla by Kev from Pixabay.

SDG 15. Dzīvība uz zemes:

Būvniecības nozare var aizsargāt sauszemes ekosistēmas, ko ietekmē būvdarbi, piemēram, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) pirms būvniecības projektu īstenošanas, lai noteiktu un mazinātu iespējamos vides riskus, izvairoties no jutīgiem biotopiem, saglabājot kritiskos koridorus un savvaļas dzīvnieku migrācijas ceļus, kā arī ņemot vērā IVN rezultātus. Būvniecības ietekmē esošo sauszemes ekosistēmu atjaunošanu var panākt, piemēram, atjaunojot mežus, atjaunojot biotopus un saglabājot bioloģisko daudzveidību. Savvaļas dzīvnieku izdzīvošanu un fragmentētu biotopu savienojamību var veicināt, projektā iekļaujot savvaļas dzīvniekiem draudzīgu dizainu un zaļās infrastruktūras elementus. Tas ietver savvaļas dzīvnieku koridoru, zaļo jumtu un pilsētas zaļo zonu izveidi, kas nodrošina dzīvotnes vietējām sugām.

SDG 16: Miers, taisnīgums, laba pārvaldība:

Lai veicinātu šo SDG, būvniecības uzņēmumi varētu nodrošināt, ka tie ievēro ētisku uzņēmējdarbības praksi, tostarp pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti, kā arī cilvēktiesības un darba tiesības. Tas ietver darba standartu pieņemšanu un ieviešanu, drošu darba apstākļu nodrošināšanu un vietējo kopienu tiesību ievērošanu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas tās ietekmē.

SDG 17: Sadarbība:

Lai palīdzētu sasniegt šo mērķi, būvniecības nozare var veicināt partnerību starp būvniecības uzņēmumiem, valsts aģentūrām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, akadēmiskajām iestādēm un citām ieinteresētajām personām. Tas ir nepieciešams, lai sekmētu SDGs sasniegšanu, risinātu kopīgas problēmas un izmantotu kolektīvās zināšanas un resursus. Lai risinātu savstarpēji saistītas problēmas un panāktu sinerģiju ilgtspējīgas attīstības centienos, ir jāveicina starpnozaru sadarbība starp būvniecības nozari un citām nozarēm, piemēram, enerģētikas, transporta un ūdenssaimniecības nozarēm. Tas ietver, piemēram, ilgtspējības kritēriju integrēšanu iepirkuma procesos, infrastruktūras resursu kopīgu izmantošanu un centienu koordinēšanu, lai risinātu kopīgas ilgtspējības problēmas.

Alpīnists palīdz citam uzkāpt virsotnē.
Tikai kopā mēs varam sasniegt savus mērķus. Attēla by Mohamed Hassan from Pixabay.

Būvniecības nozarei, ņemot vērā tās nozīmīgo ietekmi uz vidi, sociālo un ekonomisko jomu, ir jāievieš ilgtspējīga prakse, lai veicinātu progresu ceļā uz SDGs sasniegšanu. Ikvienu būvniecības aspektu – no nabadzības un bada problēmas risināšanas līdz atbildīga patēriņa, veselības aprūpes, tīra ūdens un klimata pasākumu veicināšanai – var un vajag saskaņot ar ilgtspējīgas attīstības principiem. Kā parādīts šajā blogu sērijā, būvniecības nozare var dot ieguldījumu katra SDG sasniegšanā. Tādējādi būvniecības nozare var kļūt par nozīmīgu pozitīvu pārmaiņu virzītājspēku un sniegt būtisku ieguldījumu mūsu ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin rahoittamien Sustainabuild ja Woof4Youth -hankkeiden puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla.

This article was written in the framework of the projects Sustainabuild and Wood4Youth, funded by the European Union. The sole responsibility for the views expressed in this article lies with the authors.

Šis raksts tika sagatavots Eiropas Savienības finansēto projektu Sustainabuild un Wood4Youth ietvaros. Par šajā rakstā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori.